Seuran säännöt

INARIN UISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:
Yhdistyksen nimi on Inarin Uistelijat ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta.

1. Tarkoitus ja toiminnan laatu:
Yhdistyksen tarkoituksena on kalastuskulttuurin edistäminen sekä ylläpitää ja kehittää vetouisteluharrastusta Pohjois-Lapissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kalastustapahtumia, kalastusnäytöksiä , kalastuskilpailuja ja kalastukseen liittyviä koulutustilaisuuksia. Yhdistys järjestää myös jäsenilleen kalastus- ja tutustumismatkoja kotimaassa ja ulkomailla sekä harjoittaa nuorisotoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. Toimeenpanee, asianmukaisen luvan saatuaan, arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi kuulua alansa järjestöihin.

2. Jäsenet:
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ,säännöt ja suorittaa liittymis- ja jäsenmaksun.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.
Jäsenistä on pidettävä luetteloa, jossa on jokaisen jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Luettelossa voi olla muitakin toiminnan kannalta tarpeellisia tietoja, kuten osoite ja ammatti.
Jäsenluettelo ei ole julkinen. Kuka tahansa ei saa sitä nähtäväkseen. Jäsenet saavat tarkastaa omat tietonsa sekä tutustua tietoihin muiden jäsenten nimistä ja kotipaikoista. Jäsen voi kieltää omien tietojensa luovuttamisen ulkopuolisille.

3. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu:
Varsinaisilta- ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä liittymis- ja jäsenmaksua.

5. Hallitus:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kuusi varsinaista jäsentä, sekä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut kaksi varajäsentä.
Vuosittain on varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla varsinaisista ja varajäsenistä erovuoroiset valitaan arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri voi toimia myös samalla rahastonhoitajana.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi ja tilintarkastus:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset :
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana, kuitenkin viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä (18v) varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen kokous ilmoitetaan Inarin alueella ilmestyvässä paikallislehdessä ja Inarin Uistelijat ry:n kotisivuilla . Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi kokouksessa, on esitettävä hallitukselle kirjallisesti seitsemän vuorokautta ennen kokousta.

10. Vuosikokous:

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 • Hyväksytään kokoukselle esityslista
 • Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös, ja tilintarkastuslausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten ja eronneiden tilalle sekä varajäsenet
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • Käsitellään muut asiat.
 • Kokouksen päättäminen.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Yhteistyökumppanit